Present Simple

 

. ____ you married?

am
are
is
do
does

 

2. What time ____ you start work?

am
are
is
do
does

 

3. Sorry I ____ late.

am
are
is
do
does

 

4. Why ____ Colin always show up late?

am
are
is
do
does

 

5. Where ____ Jack from?

am
are
is
do
does

 

6. Where ____ Megan come from?

am
are
is
do
does

 

7. ____ your parents retired?

am
are
is
do
does

 

8. Where ____ Kevin live?

am
are
is
do
does

 

9. How old ____ that house?

am
are
is
do
does

 

10. ____ you and your sister get on well?

am
are
is
do
does

 

11. What class ____ Mark in?

am
are
is
do
does

 

12. ____ I right?

am
are
is
do
does

 

13. ____ you excited about the vacation?

am
are
is
do
does

 

14. ____ we need a visa to go to Hungary?

am
are
is
do
does

 

15. Where ____ Tom and Hannah from?

am
are
is
do
does

 

16. How old ____ your mother?

am
are
is
do
does

 

17. ____ it rain a lot here?

am
are
is
do
does

 

18. What color ____ your new car?

am
are
is
do
does

 

19. ____ it have a stereo system?

am
are
is
do
does

 

20. How long ____ your lunch break?

am
are
is
do
does

 

21. How much ____ this T-shirt?

am
are
is
do
does

 

22. How much ____ it cost?

am
are
is
do
does

 

23. Why ____ this bag so expensive?

am
are
is
do
does

 

24. Why ____ these bags so expensive?

am
are
is
do
does

 

Posted in Անգլերեն | Leave a comment
  1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.*

25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =(25×2)+(25×3)+25×5=250* 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =32×16(32×4)+32×5=5002. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն*

4 x 3 + 3 x 4 = 24*

2x 8 + 2 x 7 = 60

  1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

Լուծում

7×5=35

10×5=50

50+35=85

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Classwork

I go home at 6 . Do i go  home  at6?

i went home at 6. did I go home at6?

he goes home at 6?. dase he go 

he doesnt go

 

have- had

make -made

see-saw

say-saide-ասել

think – thought

work-worked

play played

 

Posted in Անգլերեն | Leave a comment

Վարժ.169

Հավաքված խաղողը -12 արկղ 36 զամբյուղ յուրաքանչուրում 20կգ խաղող

Յուր. զամբյուղում 16 կգ խաղող

Քանի կգ խաղող են հավաքել

Լուծում

1. 20×12=240կգ

2. 36×16=576կգ

3. 240+567=816

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

 Ռանչպարների կանչը
Հատված վեպից

Հիանալի մայրենի դասը

Հայոց լեզվի դաս էր։
— Ապա արտասանիր «Ռանչպարների կանչը», — մատնացույց արեց Մելքոն վարժապետը վերջին շարքում նստած մի թխադեմ աշակերտի, որ լուսամուտին կպած մտազբաղ նայում էր Ձորաթաղի այգիներին։

Աշակերտը կանգնեց։

Շաբաթը մեկ անգամ Մելքոն վարժապետը աշակերտներին կրկնել էր տալիս հայոց այբուբենը։ Աշակերտները պարտավոր էին անգիր ասել բոլոր տառերը, դրանք զուգակցելով հայ շինականների առավոտյան կանչերի հետ։ Այբուբենը սերտելու այս եղանակը Մելքոն վարժապետն էր մշակել ոտանավորի ձևով, նպատակ ունենալով հայոց գրերի պատկերը և հաջորդական կարգը ամուր դրոշմել իր սաների հիշողության մեջ։ Այնպես պետք է արտասանեին, որ թվար, թե առավոտ է, և ռանչպարները իրար ձայն տալով շտապում են դաշտային աշխատանքի։

Ծույլիկ տղան

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,

Բրդեմ ուտեմ.

— Ի՞նչ ուտես, — ընդմիչեց Մելքոն վարժապետը հոնքերը խոժոռելով։

— Թփով կլուլիկ կարմիր տաքդեղով։

Դասարանը փռթկաց։

— Լավ բան է Մշո թփով կլուլիկ ուտելը, այն էլ կարմիր տաքդեղով, բայց դասը լավ սերտելուց հետո, — սաստեց վարժապետը։ — Այլապես տեսնու՞մ ես վարոցների խուրձը։

— Առաջ ուտել, հետո սերտել, — պատասխանեց թխադեմ աշակերտը, դժկամությամբ նայելով բարակ վարոցների կապոցին, որ դրված էր անկյունում, կարգապահությունը խախտող և դասը չսովորող աշակերտներին պատժելու համար։

— Դու ասա «Ռանչպարների կանչը», — դիմեց պարոն Մելքոնը մի ուրիշ աշակերտի, որ առջևում էր նստած և թվաբանությունից ու մայրենի լեզվից միշտ հինգ ու խաչ էր ստանում ։

Խաժաչք, սուր քթով և մազերի խոպոպները ճակատին թափած սասունցի մանուկ էր Սանասարը։ Դասը պատասխանելուց առաջ սա միշտ դիմում էր Մարութա սարին, կարծես ուժ առնելու համր։ «Յա Մարաթուկ», ասում էր ու դասը պատասխանում։ Ուստի դասարանում նա հայտնի էր նաև «Յա Մարաթուկ» մականունով։

Սանասարը համարձակ վեր կացավ, և «Յա Մարաթուկ» գոչելով, ճակատը բարձր պահած սկսեց.

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,
Ե՛լ, Հովակիմ,
Դա՛, ե՛չ, զա՛,
Լծիր եզան։
է՛, ը՛թ, թո՛,
Վեր կաց, Թաթո,
ժե՛, ինի՛, լյո՛ւն,
Կապիր քո շուն։
Խե՛, ծա՛, կե՛ն,
Ու՞ր է Հակեն։
Հո՛, ձա՛, ղա՛տ,
Միհրա՜ն, Մրհրդա՜տ,
Ճե՛ն, մե՛ն, հի՛,
Կգանք հիմի։
Նո՚ւ, շա’, ո՜,
Պրծիր, Շավո,
Չա’, պե’, ջե’,
Ուշ է, Վաչե։
Ռա’, սե’, վե՛վ,
Ծագեց արև։
Տյո՛ւն, րե’, ցո’,
Մարդ աստծո։
Վյո՚ւն, փյո՛ւր, քե’,
Քելե, Սրքե,
Ե՛վ, օ’, ֆե’,

Օ, ի՜նչ զով է։

— Ապրե՛ս, Սանասար։ Դու Սասնա ո՞ր գյուղից ես։
— Բսանաց գավառի Ջրտնիք գյուղից։

— Շատ ապրես, որդիս։ Ա՜յ, այդպես կսերտեն «Ռանչպարների կանչը» և ոչ թե կլուլիկ ուտելու մասին կմտածեն, — նկատեց Մելքոն վարժապետը և դասամատյանը բաց անելով Սանասարի անվան դիմաց ավելացրեց մի նոր հինգ ու խաչ։

Աղբյուրը

Բառերի բացատրություն

ռանչպար-հողագործ, հողի մշակ
սերտել-անգիր անել
կլուլիկ-ճաշի տեսակ
վարոց-բարակ փայտե ճիպոտ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Գործնական քերականություն

1.Հետևյալ հնչյուններից բառեր կազմեցեք:
Ձ, ն, յ, ու / ր, գ, ի, ք/ ր, տ, ու, ց/ մ, ր, յ, ա/ ու, ր, յ, ք/ ա, լ, ր / դ, ա, մ, ր/ ր, ու, ջ/ գ, կ, ի, ծ:
Ձյուն, գիրք, ցուրտ, մայր, քույր, լար, մարդ, ջուր գծիկ
Օրինակ՝ ձ, ն, յ, ու- ձյուն

2. Հետևյալ հնչյուններից տարբեր դասավորություններով կազմեք տարբեր բառեր (կարելի է նաև մեկ հնչյունը երկու անգամ գործածել):
Մ, ա, դ, ր/ ա, կ, խ/ ն, շ, ու/ հ, մ, ա/ ա, ս, թ/ ռ, տ, ա:
Դրամ մահ թաս տառ

Օրինակ՝ ռ, տ, ա- տառ, առատ

3.Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն:

Կակաչ, կաթ, խիտ, վարկ, հաց, ծածկ:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Մեր կողմերում օգոստոսը ամենալավ ժամանակնա

Ամենալավ , ժամանակը կողմերում մեր մոռի օգոստոսը

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment